Advokát

Právo občanské

Právní pomoc při řešení veškerých sporů z občanskoprávních vztahů v rámci mimosoudních i soudních jednání v těchto oblastech občanského práva:

Sepis ústavní stížnosti a zastoupení v řízení o ní.

Příprava, právní posouzení a další součinnost, včetně ověření podpisů, při uzavírání veškerých typů smluv (např. kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o zřízení věcných břemen, směnné smlouvy, zástavní smlouvy, smlouvy o půjčce, nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy, zprostředkovatelské smlouvy, smlouvy o dílo).

Právní rady včetně právního zastoupení ve věcech převodu nemovitosti, zastupování před katastrálním úřadem (vklady, zápisy a výmazy práv).

Vymáhání pohledávek (návrh na nařízení exekuce, postoupení pohledávky, převzetí dluhu), spolupráce se soudním exekutorem.

Příprava a sepis právních rozborů se zaměřením na problematiku z oblasti občanského práva.

Zastoupení v řízení s mezinárodním prvkem.

Právo obchodní

Právní pomoc při řešení veškerých sporů z obchodněprávních vztahů v rámci mimosoudních i soudních jednání v těchto oblastech obchodního práva:

Příprava, právní posouzení a další součinnost, včetně ověření podpisů, při uzavírání veškerých typů obchodních smluv (např. kupní smlouvy, zástavní smluv, mandátní smlouvy, komisionářské smlouvy, smlouvy o převodu obchodního podílu, družstevního podílu nebo akcií, smlouvy o dílo, smlouvy o obchodním zastoupení).

Založení a změny obchodních společností.

Vymáhání pohledávek (návrh na nařízení exekuce, postoupení pohledávky, převzetí dluhu), spolupráce se soudním exekutorem.

Příprava a sepis právních rozborů se zaměřením na problematiku z oblasti obchodního práva.

Právo pracovní

Právní pomoc ve sporech souvisejících s ukončením pracovního sporu (plnění konkurenční doložky, odstupné, nároky vznikající z neplatného rozvázání pracovního poměru).

Příprava a právní posouzení dokumentů souvisejících se vznikem a ukončením pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Právní zastoupení ve sporech o náhradu škody vzniklé za trvání pracovního poměru, příprava a právní posouzení dohody o odpovědnosti.

Příprava, sepis právních rozborů a právní poradenství se zaměřeními problematiku z oblasti pracovního práva.

Právo rodinné

Právní pomoc v rámci mimosoudních i soudních jednání v těchto oblastech:

Konkurz a insolvence

Sepis návrhů na prohlášení úpadku (oddlužení).

Přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení.

Zastupování v insolvenčním řízení.

Zastupování v rámci excindačních a incidenčních žalob.

Právo bytové

Právní pomoc související s byty a nebytovými prostory:

Směnečné právo

Sepis směnek.

Uplatnění směnečných práv v rámci soudního řízení.

Stavební právo

Právní poradenství a zastoupení účastníků v řízení o územním plánování a stavebním řízení.

Správní právo

Právní poradenství a zastoupení účastníků ve správním řízení před orgány státní správy i samosprávy, zejména v řízení přestupkovém, stavebním, řízení ve věcech katastru nemovitostí, řízení před živnostenskými úřady aj.

Právní poradenství a zastoupení v rámci soudního přezkumu správních rozhodnutí.

Trestní právo

Obhajoba obviněného/ obžalovaného a zastoupení poškozených v rámci trestního řízení:

Veřejné zakázky a právo hospodářské soutěže

Právní pomoc pro zadavatele veřejných zakázek (příprava zadávací dokumentace, asistence v celém procesu veřejné zakázky, právní pomoc při zpochybnění právní regulérnosti veřejné zakázky).

Právní pomoc pro uchazeče při zadávacím řízení (příprava nabídky, asistence v celém procesu veřejné zakázky, právní pomoc při zpochybnění právní regulérnosti veřejné zakázky).

Řešení spotřebitelských sporů

Subjektem pro řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a klientem spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb  ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů) je Česká advokátní komora (pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz

Kontaktní formulář