Mediátor

Mediační řízení

Úlohou mediátora  v mediačním procesu  není role soudce ani jiného typu rozhodce sporné záležitosti. Mediátor  za pomoci odborných komunikačních stratetegií a různých technik,  pomáhá účastníkům mediace najít možnosti řešení  projednávané  záležitosti, o nímž budou ve výsledku  schopni účastníci mediace  učinit rozhodnutí a dohodu.  Výsledkem mediačního řízení je dohoda účastníků, nikoliv jednostranné  direktivní  rozhodnutí.

Mediace je prostor pro její účastníky,  k tomu říci druhé straně svůj pohled na věc a spravedlnost ze svého  úhlu pohledu a zároveň možnost slyšet totéž od strany druhé, bez tlaku soudních lhůt a procesních pravidel.   Mediace je proces neformální. Cílem mediace je urovnání situace, která účastníky mediace tíží  a přivádí je k mediátorovi, nikoliv hledání a uplatňování strategie, taktik a podobných záležitostí, které jsou běžné pro soudní řízení.

Mediace je proces důvěrný a otevřený.  O informacích, které mediátor získá v průběhu mediace, je povinen zachovávat mlčenlivost.

Mediace je proces dobrovolný. Dobrovolnost je dána svobodným rozhodnutím účastníků mediace do mediačního řízení vstoupit, v tomto setrvat i jej ukončit.

Jak zahájit mediaci?

"Mediace nařízená soudem"

V případě, že se sporná záležitost ocitla již před soudem, je možné, aby kterákoliv strana sporu navrhla soudu, aby účastníky odeslal na tzv. první setkání s mediátorem.  Rozhodnutí o nařízení prvního setkání s mediátorem, pak může učinit i soud sám z vlastního přesvědčení, že by mediace mohla být pro účastníky sporu vhodným způsobem řešení jejich tíživé záležitosti.

V takovémto případě, se nejedná o mediaci nařízenou soudem, neboť vstup do mediačního řízení,  nemůže být nikomu dán direktivně. Základním pravidlem mediace je právě její dobrovolnost.

V případě nařízení prvního setkání s mediátorem, se tak nejedná o nařízení vstupu do mediačního řízení, ale o nařízení setkání stran sporu s mediátorem, jako odborníkem na proces mediace. V rámci tohoto setkání, na nějž je ze zákona vymezen čas max. 3 hodin, mediátor vysvětlí proces mediace jako takový, zodpoví veškeré dotazy k procesu mediace, a to k umožnění rozhodnutí, zda si účastníci soudního sporu přejí do procesu mediace vstoupit nebo nikoliv.   O prvním setkání s mediátorem je mediátor povinen vystavit potvrzení, bez ohledu na to, zda následně bude zahájen proces mediace nebo nikoliv.

"Mediace z vlastního rozhodnutí"

Mediátora mohou lidé vyhledat  z vlastního rozhodnutí,  neboť mají vůli  řešit tíživou záležitost cestou hledání řešení, při níž si přejí  odborné pomoci.

Smlouva o provedení mediace

Mediace je zahájena uzavřením smlouvy o provedení mediace. V této smlouvě je mimo jiné vymezen konflikt, který má být předmětem mediace, odměna mediátora a časové určení doby trvání mediace.   Smlouva o provedení mediace upravuje veškerá vzájemná práva a povinnosti mediátora a stran mediace.

Mediační dohoda

Mediační dohoda, je písemná dohoda stran, jíž končí proces mediace.   Za obsah mediační dohody odpovídají strany, nikoliv mediátor. Mediátor  je odpovědný za proces mediace a za to, že mediační dohoda je v souladu s právními předpisy.

Mediační dohodu, není povinen sepsat mediátor.  Pokud se na sepisu mediační dohody mediátor se stranami mediace dohodne, pak tuto mediátor sepíše a předloží stranám k potvrzení, že tato obsahuje zachycení jejich dohody.   Mediační dohodu může sepsat osoba od mediátora odlišná, na základě dohodnutých tezí stran, kterých dosáhli v průběhu mediace.

Mediátor je povinen v každém případě k mediační dohodě připojit svůj podpis a datum podpisu, jímž osvědčuje, že tato dohoda byla uzavřena jako výsledek jím vedeného mediačního procesu.

Co s mediační dohodou?

Mediační dohoda,  jako výsledek mediačního procesu, není přímo vykonatelná.

Pro zajištění vykonatelnosti obsahu mediační dohody (není-li veden zatím žádný soudní spor), je třeba mediační dohodu  předložit soudu pro schválení tzv. prétorského soudního smíru ve smyslu ust. § 67 odst. 2 občanského soudního řádu.

V případě, že je ve věci soudní řízení vedeno (pro proces mediace je přerušeno), je pro vynutitelnost obsahu mediační dohody třeba podání návrhu na její schválení  cestou soudního smíru ve smyslu ust. § 99 občanského soudního řádu.

Vynutitelnost mediační dohody je pak možno zajistit, také jejím sepsáním formou notářského zápisu nebo exekučního zápisu se svolením k přímé  vykonatelností.

V praxi se pak rovněž stává, že obsah mediační dohody si strany  nepotřebují zajistit vykonatelností, neboť si tento pouze navrhnout promítnout do výsledného soudního rozhodnutí (typicky  v případě sporů ve věci péče o nezletilé děti).

Ukončení mediace

  1. uzavřením mediační dohody,
  2. doručením písemného prohlášení mediátora všem stranám konfliktu, že mediace je ukončena ze zákonných důvodů,
  3. okamžikem, kdy je mediátorem doručeno ostatním stranám konfliktu písemné prohlášení jedné ze stran konfliktu, že v mediaci nebude nadále pokračovat,
  4. souhlasným písemným prohlášením všech stran konfliktu o ukončení mediace podepsaným mediátorem,
  5. uplynutím doby stanovené ve smlouvě o provedení mediace,
  6. smrtí mediátora nebo jeho prohlášením za mrtvého.
  7.  

Kontaktní formulář