Ceny

Odměna advokáta

Způsob stanovení odměny

Ve všech případech je upřednostňován způsob stanovení odměny dohodou s klientem. Primárním způsobem stanovení odměny je formou hodinové sazby v rozpětí 2.500,- Kč až 5.000,- Kč bez DPH. Konkrétní výše hodinové sazby je stanovena v závislosti na věcné a právní složitosti poskytované právní služby. Při stanovení tohoto způsoby odměny je dohodnuta také odměna za ztrátu času při poskytování právních služeb v rozpětí 200,- Kč – 500,- Kč bez DPH á ½ hod.

V závislosti na konkrétních okolnostech dané právní služby je možno dohodnout také odměnu:

Smlouva o poskytování právních služeb, záloha

Na klientem požadovanou právní službu je uzavřena smlouva o poskytování právních služeb, v níž je vymezen rozsah požadované právní služby a stanovený způsob odměny za její poskytnutí. Klient je požádán o složení přiměřené zálohy na poskytnutí právní služby. V případě dlouhodobějšího poskytování právních služeb nebo při řešení složitější právní problematiky bývá klient požádán o složení zálohy na právní služby i opakovaně.

V průběhu poskytování právní služby je klient informován o rozsahu poskytnutých služeb a jejich finanční náročnosti.

Úvodní konzultace při dalším převzetí právního zastoupení je placeným poskytováním právních služeb, jehož způsob odměňování se řídí Smlouvou o poskytování právních služeb.

V případě požadavku klienta na jednorázovou konzultace činní odměna 2.500,- Kč bez DPH. Délka konzultace závisí na potřebách klienta.

Odměna mediátora

Odměna za první setkání s mediátorem je dána ze zákona částkou 400,-Kč bez DPH za jednu hodinu (tj. 484,-Kč vč. DPH). V případě, že není dohodnuto jinak, tuto odměnu hradí strany každá jednou polovinou.

Odměna za mediační službu je stanovena v závislosti na předmětu sporu.

V případě předmětu sporu o nepeněžité plnění činní odměna 3.000,-Kč bez DPH (3.630,-Kč) za hodinu.

V případě předmětu sporu o peněžitém plnění činní odměna:

V hodnotě sporu do 1 milionu Kč – 3.000,-Kč bez DPH (3.630,-Kč) za hodinu

V hodně sporu 5 milionů Kč a výše – 5.000,-Kč bez DPH (6.050,- Kč) za hodinu

Úhrada odměny je hrazena účastníky mediace rovným dílem, není-li ve smlouvě o provedení mediace dohodnuto jinak.

Kontaktní formulář